Missie en visie LDC De Ploeg

Inhoud

Missie

Het lokaal dienstencentrum ‘De Ploeg’ wil een open huis zijn, een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Lichtervelde, ongeacht leeftijd, interesses, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheden. Ook niet inwoners van de gemeente zijn welkom.

In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan kwetsbare groepen en senioren, al dan niet met een beginnende zorgvraag. Via het lokaal dienstencentrum willen we trachten het algemeen welzijn, de levenskwaliteit van elke gebruiker te ondersteunen, bevorderen en verbeteren. Daartoe wordt er gepoogd een sociaal netwerk te creëren via allerhande informatieve, vormende en recreatieve activiteiten.

Daarnaast wil het lokaal dienstencentrum een draaischijf zijn binnen de thuiszorg. De werking richt zich tot de lokale bewoners die een behoefte hebben aan hulp- en dienstverlening. We willen er mee zorg voor dragen dat mensen zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Boven

Visie

Om deze missie te ondersteunen wordt er vertrokken vanuit de integrale benadering van de gebruiker. De eigen mogelijkheden worden gestimuleerd met respect voor de persoonlijke levensstijl. Er wordt ingespeeld op de dagelijkse behoeften en noden met als doel hun zelfstandigheid, emancipatie en betrokkenheid te bevorderen.

Het lokaal dienstencentrum wil een open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar extra aandacht wordt gegeven aan mensen die het in de samenleving iets moeilijker hebben. We willen een ankerpunt zijn voor diegene die bedreigd worden door sociaal isolement.

Het lokaal dienstencentrum wenst tegemoet te komen aan de zorgen, talenten, interesses en noden van zijn gebruikers aan de hand van:

  • Verschillende vormen van dienstverlening: poetsdienst, klusjesdienst, mmc, personenalarm, ergo aan huis, kapster/medische pedicure, boodschappendienst, bloeddrukcontrole, badgelegenheid. We stellen ons hierbij discreet op bij het verwerven, gebruiken en doorgeven van informatie. De waardigheid en eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker worden als uitgangspunt gezien.
  • Het organiseren van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten: naast een zinvolle tijdsbesteding is dit de ideale manier om het sociaal netwerk op te bouwen en/of te onderhouden. Naast de ontmoetingskansen zorgt het ‘levenslang leren’ ook voor de zelfontplooiing van de gebruiker.
  • Oudereninformatiepunt: de gebruiker kan rekenen op een passend antwoord op zijn vragen door het eigen aanbod of door een gerichte doorverwijzing. Daarbij wordt de wil en de keuzevrijheid van de gebruiker gerespecteerd.
  • Organisatie gemeentelijk overleg thuiszorg: door het organiseren van het gemeentelijk overleg thuiszorg wordt het zorgcontinuüm verzekerd. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de actoren in de thuiszorg.

Het lokaal dienstencentrum zorgt voor een platform waar er inspraak mogelijk is van gebruikers en vrijwilligers. Daarvoor organiseert het lokaal dienstencentrum op regelmatige basis een centrumraad. Hierdoor kan het aanbod afgestemd worden op de noden van de gebruiker en kan er preventief en laagdrempelig gewerkt worden. Tegelijk zorgt dit voor participatie en betrokkenheid van alle actoren.

De vrijwilligers vormen de hoeksteen van de werking van het lokaal dienstencentrum. Ze zijn niet alleen een middel om de werking uit te bouwen; het vrijwilligerswerk zorgt ook voor een zinvolle tijdsbesteding en een bron van zingeving. Daarnaast is het ook een kans om zich verder te ontplooien.

Elke gebruiker wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening aangeboden door het lokaal dienstencentrum. Hiervoor dient de klachtenprocedure te worden gevolgd.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door creatief om te gaan met de verschillende hedendaagse methodieken.

Deze worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Boven

Contact
Els Denolf
centrumleider
LDC De Ploeg
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
051/70 84 76
0474/98 66 43